Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

22.09.2014 » Trajnimi për gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në BJN Nga data 22 deri më 23 shtator 2014, në IGJK në bashkëpunim me projektin e Twining të BE-së, do të organizohet trajnimi i radhës për gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar si pika kontaktuese në çështjet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështje penale.
19.09.2014 » Ligji për markat tregtare-Aspektet praktike te zbatimit te tij Sot me datë 19 shtator, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me EUIPR, organizon trajnimin dy ditorë me temë: “Ligji për markat tregtare-Aspektet praktike të zbatimit të tij” ku përfituesit e këtij trajnim do jenë gjyqtarët e departamentit ekonomik niveli themelor dhe Apeli.
16.09.2014 » Trajnim: E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-se Sot me datë 16 shtator 2014,Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin për gjyqtar dhe prokuror me temën “E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-se”.