Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

27.01.2015 » Prezantim i “Udhëzimeve të përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve” Më 27 janar 2015, IGjK në bashkëpunim me NICO organizon prezantimin e publikimit “Udhëzimeve të përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve”.
27.01.2015 » Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme Më 27 janar 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës mban trajnimin në lëmin civile me temën “Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme”.
22.01.2015 » Procedura për kundërvajtje – menaxhimi efikas dhe efektiv Më 22 janar 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin për gjyqtarë me temën: “Procedura për kundërvajtje – menaxhimi efikas dhe efektiv”.