Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

27.01.2017 » Kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtëse sipas ligjit të ri për kundërvajtje Më 27 janar 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtëse sipas ligjit të ri për kundërvajtje ”.
25.01.2017 » Mundësia hetuese e veçantë Më 25 janar 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Mundësia hetuese e veçantë”.
20.01.2017 » Seanca përgatitore, shqyrtimi kryesor dhe marrja e provës Më 20 janar 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Seanca përgatitore, shqyrtimi kryesor dhe marrja e provës”.
18.01.2017 » Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut Neni 2-7 Më 18-21 janar 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e Shtetit – Zyra Tej-oqeanike për Zhvillim të Prokurorisë organizon trajnimin me temë “Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut Neni 2-7 ”.
18.01.2017 » Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor Më 18 janar 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Shqyrtimi Fillestar, Shqyrtimi i Dytë dhe Shqyrtimi Gjyqësor”.