× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
08-03-2017

Bashkëndërgjygjësia dhe ndërhyrësit në procedurë

Më 08 mars 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Bashkëndërgjygjësia dhe ndërhyrësit në procedurë ”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të trajtohen: Bazat e përgjegjësisë për dëmin jomaterial, Kriteret për përcaktimin e dëmit jomaterial dhe Shpërblimi ( kompensimi) i dëmit jomaterial.

Përfitues të këtij trajnimi janë gjyqtarët e gjykatave themelore – divizioni civil.

Prapa