× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Ngrirja e përkohshme aseteve, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë

Ngrirja e përkohshme aseteve, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë

Përshkrimi

• Korniza ligjore për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të fituara me vepër penale; • Metodat për identifikimin e aseteve dhe procesi i sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve të fituara me vepër penale; • Ngrirja e aseteve – urdhrat për konfiskimin e aseteve të fituara me vepër penale; • Administrimi i pasurisë së sekuestruar;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbatojnë drejtë legjislacionin ekzistues në lidhje me gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga vepra penale; • Identifikojnë metodat kryesore për zbulimin e aseteve të fituara me vepër penale; • Zbatojnë procesin e sekuestrimit dhe konfiskimit te aseteve të fituara me vepër penale;

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 21 Qershor