× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Gjykimi i të miturve dhe madhorëve në një proces gjyqësor

Gjykimi i të miturve dhe madhorëve në një proces gjyqësor

Përshkrimi

• Procedura penale në rastet kur i mituri kryen vepër penale me të rritur; • Bashkimi i procedurës së të miturit me madhor dhe dispozitat të cilat aplikohen në procedurën e bashkuar; • Përparësitë dhe mangësitë e procedurës së bashkuar.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit, do të jenë në gjendje që të: • Zgjerojnë njohuritë lidhur me procedurën penale kur i mituri kryen vepër penale me të rritur; • Interpretojnë drejtë dispozitat lidhur me bashkimin e procedurës kur i mituri kryen vepër penale me të rritur; • Identifikojnë përparësitë dhe mangësitë e procedurës së bashkuar.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 30 Qershor