× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë

Palët dhe përfaqësimi i tyre në procedurë

Përshkrimi

• Palët , zotësia procedurale dhe zotësia për të qenë palë në procedurë; • Përfaqësuesit e palës (përfaqësuesi ligjor, përfaqësuesi i personit juridik dhe përfaqësuesi me prokurë); • Përfaqësuesi i përkohshëm; • Legjitimiteti i palëve në procedurë (legjitimiteti aktiv dhe pasiv).

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Identifikojnë se kush mund ta ketë cilësinë e palës në procedurë; • Vlerësojnë se kush mund të jetë përfaqësues i palës dhe kushtet ligjore të cilat duhet të plotësohen në lidhje me këtë çështje; • Zbatojnë drejtë dispozitat e LPK-se lidhur me palët në procedurë dhe përfaqësuesit e tyre.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 05 Korrik