× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrantë

Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrantë

Përshkrimi

• Mbrojtja dhe asistimi i viktimave të trafikimit; • Parandalimi i trafikimit me njerëz; • Përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes akterëve kyç; • Mënyrat e luftimit efektiv të të gjitha formave të trafikimit me njerëz; • Dallimet dhe ngjashmëritë në mes trafikimit dhe kontrabandimit me migrant;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbatojnë mënyrat e identifikimit të viktimave të trafikimit; • Avancojnë njohuritë lidhur me parandalimin e trafikimit me njerëz; • Të vlerësojnë mënyrat adekuate të bashkëpunimit me institucionet përgjegjëse në vend për luftimin dhe parandalimin e trafikimit me njerëz.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 06-07 Korrik