× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
  • 02Qershor

   Kontrata për ndërtim dhe përgjegjësia e kontraktuesve

   • Karakteristikat dhe natyra juridike e kontratës së ndërtimit; • Shmangia nga projekti dhe punimet...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbërthejnë dhe vlerësojnë...
  • 14Qershor

   Aktgjykimi dhe llojet e tij sipas LPK-së

   • Aktgjykimi; • Llojet e aktgjykimeve dhe kushtet për nxjerrjen e tyre; • Përmbajtja e aktgjykimit...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbërthejnë dhe analizojnë...
  • 23Qershor

   Procedura për privatizimin e subjekteve nga AKP

   • Roli i Agjencisë në procesin e privatizimit; • Verifikimi dhe shpallja e fituesit të përkohshëm; • Aprovimi...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Njohin rolin e Agjencisë...
  • 07Qershor

   Veprat penale sipas Kodit Doganor

   • Veprat penale sipas Kodit Doganor dhe akcizave në Kosovë; • Specifikat e veprave penale sipas Kodit...

   • Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zgjerojnë njohuritë për...
  • 16-17Qershor

   Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave-Sesioni I

   • Vepra penale e shpëlarjes së parave, financimi i terrorizmit dhe sanksionet; • Dobësitë e institucioneve...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Klasifikojnë veprat...
  • 28Qershor

   Arsyetimi i vendimeve gjyqësore në fushën civile

   • Metoda IRAC dhe përmbajtja e saj; • Zbatimi i metodës IRAC gjatë hartimit të vendimeve gjyqësore? • Arsyetimi...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Të zbatojnë në mënyrë...
  • 09Qershor

   Pranueshmëria e kërkesës/ankesës në Dhomën e Posaçme

   • Parashtrimi i kërkesës/ankesës në DHP; • Afatet për parashtrimin e kërkesave/ankesave në DHP;

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Vlerësojnë kriteret...
  • 21Qershor

   Ngrirja e përkohshme aseteve, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë

   • Korniza ligjore për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të fituara me vepër penale; • Metodat...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbatojnë drejtë legjislacionin...
  • 30Qershor

   Gjykimi i të miturve dhe madhorëve në një proces gjyqësor

   • Procedura penale në rastet kur i mituri kryen vepër penale me të rritur; • Bashkimi i procedurës...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit, do të jenë në gjendje që të: • Zgjerojnë njohuritë...
Apliko për trajnime