× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
  • 01-02Qershor

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 07-09Qershor

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 14-16Qershor

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 05-06Qershor

   Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

   Shqyrtimi filestar konsiderohet risi në KPP dhe gjatë këtij shqyrtimi të pandehurit i ipet mundësia...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zbatojnë në...
  • 12-13Qershor

   Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

   Siç është cekur edhe më parë, shqyrtimi gjyqësor konsiderohet faza më e rëndësishme e procedurës penale....

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë në...
  • 19-20Qershor

   I pandehuri në procedurën penale

   Gjatë prezantimit të këtij moduli do të paraqiten njohuritë themelore për të kuptuar së çfarë është...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Analizojnë rolin e...
  • 05-06Qershor

   Provat në procedurën penale

   Gjatë këti prezantimi do të trajtohen në mënyrë përmbajtjesore çështjet që i referohen provave gjatë...

   • Në përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje të: • Dallojnë llojet e provave...
  • 12-13Qershor

   Provat në procedurën penale

   Si burim i rëndësishëm për ndriçimin dhe zgjedhjen e një çështje penale, pa dyshim është deklarimi...

   • Në përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Vlerësojnë se cilat...
  • 19-20Qershor

   Dëshmitarët dhe të dëmtuarit në procedurën penale

   Në ketë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me të kuptuarit e dëshmitarëve dhe llojet e tyre, duke...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Shpjegojnë...
Apliko për trajnime