× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Këshilli Drejtues

Ligji për Themelimin e IGJK-së, si organe më të larta drejtuese përcakton këshillin drejtues dhe drejtorin.

Këshilli Drejtues i IGJK-së ka një përfaqësim të gjerë të institucioneve të drejtësisë, qeverisë dhe institucioneve ndërkombëtare përfshirë edhe përfaqësimin etnik. Kjo përbërje siguron një përfaqësim gjithëpërfshirës dhe të drejtë të interesave të akterëve të drejtësisë  në Kosovë dhe garanton pavarësinë dhe paanshmërinë e IGJK-së në funksion të interesit më të mirë të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në vend. 

Përgjegjësitë e Këshillit Drejtues janë të përcaktuara me ligjin Nr. 02/ L-25, në kuadër të të cilave janë; zgjedhja e drejtorit, miratimi i programeve trajnuese, statutit dhe projektbuxhetit  të IGJK-së si dhe përgjegjësi tjera të caktuara me statut.

Kryetar i Këshillit Drejtues është:

Nënkryetar i Këshillit Drejtues:

  • Avdi Dinaj

Antarët e Këshillit Drejtues janë:

__________________________________________________________

 

Përbërja e mëparshme​:

Kryetar i Këshillit Drejtues:

Nënkryetar i Këshillit Drejtues:

Antarët e Këshillit Drejtues:

Prapa