× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Misioni Visioni

Misioni

IGJK synon ngritjen në një institucion i cili i përshtatet dinamikës së zhvillimeve legjislative, ndryshimeve në sistemin gjyqësor e prokurorial, ngritjen e bashkëpunimit regjional e më gjerë, zhvillimin e programeve trajnuese për ngritjen e shkathtësive të përfituesve si dhe  zhvillimin e resurseve ligjore për hulumtime në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare.

Visioni

Në bashkëpunim dhe partneritet të gjithanshëm IGJK do të luaj rol kyç për funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të pavarur, kompetent, efikas dhe që e gëzon besimin e publikut, përmes zhvillimit dhe ngritjes së kapaciteteve profesionale, etike dhe shkathtësive tjera të përfituesve të tij. 

 

Prapa