× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
25-01-2017

Njoftim nr. 01/2017

Njoftim nr. 01/2017                                   

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe Nenit 9, paragrafi 3 të  Rregullores Nr. 07/2010 për Emërimin e Nëpunësve Civil,  e bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e shpallur me datë: 23.12.2016


Titulli i vendit të Punës: Udhëheqës i Divizionit të Programit për Trajnime të Vazhdueshme

Me numër reference: 02/04/DP-IGJK


Emri dhe Mbiemri:  Melihate Rama


Pikët totale të fituara: 92.40 / 92.40%

Departamenti i Programit - IGJK

Data : 25.01.2017

Prapa