× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Qasje në dokumentet zyrtare

Për qasje në dokumentet zyrtare, ju lutem përdorni informatat e poshtëshënuara:

Personi kontaktues: Fitore Zariqi

Email: fitore.zariqi@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 660

Prapa