× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Struktura Organizative

Organi më  i  lartë i IGJK-së është Këshilli Drejtues, përgjegjësitë e të cilit janë paraparë me ligj dhe statut.

Organ ndihmës i Këshillit Drejtues është Këshilli Programor i IGJK-së, përgjegjësitë e të cilit janë paraparë me statut.

Drejtori i IGJK-së është përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të IGJK-së.

Me qëllim të përmbushjes sa më efikase të detyrave të përcaktuara me ligj dhe Statut, IGJK funksionon sipas kësaj strukture organizative.

  • Zyra e Drejtorit
  • Departamentet
Prapa