× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Trajnimet për staf administrativë të gjykatave/prokurorive dhe profesionistëve tjerë

Mbështetur në mandatin e tij, IGJK zhvillon programe trajnimi me qellim të ngritjes së shkathtësive profesionale të profesionistëve tjerë të cilët për shkak të natyrës dhe funksionit të tyre, janë pjesë dhe kontribuojnë drejtpërdrejtë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës.

Përveç gjyqtarëve porotë dhe bashkëpunëtorëve profesional të gjykatave dhe prokurorive, IGJK i kushton vëmendje të veçantë edhe profesionistëve, puna e të cilëve është e lidhur me gjykata dhe prokurori. 

Prapa